Podatność CVE-2022-0983


Publikacja: 2022-03-25

Opis:
An SQL injection risk was identified in Badges code relating to configuring criteria. Access to the relevant capability was limited to teachers and managers by default.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Moodle -> Moodle 
Fedoraproject -> Fedora 
Fedoraproject -> Extra packages for enterprise linux 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2064119
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/G4GRMWBGHOJMFXMTORECQNULJK7ZJJ6Y/

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top