Podatność CVE-2007-5290


Publikacja: 2007-10-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in MailBee WebMail Pro 3.4 and earlier; and possibly MailBee WebMail Pro ASP before 3.4.64, WebMail Lite ASP before 4.0.11, and WebMail Lite PHP before 4.0.22; allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) mode parameter to login.php and the (2) mode2 parameter to default.asp in an advanced_login mode.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Mailbee webmail 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36979
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3450
http://www.securitytracker.com/id?1018783
http://www.securityfocus.com/bid/25942
http://secunia.com/advisories/27073
http://osvdb.org/37650
http://osvdb.org/37649
http://marc.info/?l=bugtraq&m=119161078031690&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top