Podatność CVE-2020-2302


Publikacja: 2020-11-04

Opis:
A missing permission check in Jenkins Active Directory Plugin 2.19 and earlier allows attackers with Overall/Read permission to access the domain health check diagnostic page.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Active directory 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2020-11-04/#SECURITY-1999

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top