Podatność CVE-2021-41733


Publikacja: 2021-11-08

Opis:
Oppia 3.1.4 does not verify that certain URLs are valid before navigating to them.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Oppia -> Oppia 

 Referencje:
https://github.com/oppia/oppia/pull/13892

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top